VILKÅR OG BETINGELSER (DANICA)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUGEN AF BEST DOCTORS' SERVICEYDELSER

Disse vilkår og betingelser (Vilkår) regulerer brugen af Best Doctors Ydelser (beskrevet herunder), der leveres af Teladoc Health International, S.A. ("Best Doctors" er et registreret varemærke, der bruges med tilladelse af Teladoc Health), som har kontaktadresse for kommunikationsformål på Via Augusta 252-260, 2nd floor, 08017 Barcelona, Spanien.

Hvis du, Brugeren, ikke er enig i disse Vilkår, der gælder for Best Doctors' serviceydelser, bør du ikke acceptere disse og ej heller bede om serviceydelser fra Best Doctors. Du skal tro på dine egne undersøgelserog relevant rådgivning til at afgøre, om vore Serviceydelser opfylder dine behov.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

 1. Serviceydelserne: Vi tilbyder et antal forskellige serviceydelser, herunder InterConsultation, FindBestCare, FindBestDoc, AskTheExpert, DoctorOnline og AskBestDoctors. De specifikke serviceydelser, som står til rådighed for dig, udspecificeres i en aftale (for eksempel en police) mellem dig og dit forsikringsselskab.

 2. Formålet med Serviceydelsen: Supplerende informationer: Formålet med Serviceydelsen er at give Brugeren supplerende informationer om hans/hendes sygdom i tillæg til den information, som Brugeren allerede har fået. Serviceydelsen har på ingen måde til hensigt at fremkomme med en egen lægefaglig diagnose eller eksklusive behandlingsmæssige anbefalinger.

Videregivelse af oplysninger til forsikringsselskab og genforsikring: Hvis du kun gør brug af vore Serviceydelser, videregiver vi ikke dine personlige data til dit forsikringsselskab, der som mellemled giver dig adgang til vore Serviceydelser. Vi vil imidlertid videregive dine personlige oplysninger (herunder også helbredsmæssige oplysninger) til din forsikring og dennes genforsikring, hvis du bestemmer dig for at kræve forsikringsdækning i henhold til en sådan police, således at forsikringsselskabet kan afgøre, om din sygdom og de krævede (lægefaglige) procedurer er dækket af policen.

Brugeren bekræfter og giver samtykke til, at Serviceydelserne udelukkende stilles til rådighed i henhold til det ovenfor beskrevne formål og ikke til noget andet formål, inklusiv og ikke begrænset til brug i forbindelse med retskrav eller forvaltningsretlige forlig eller retstvister. Desuden må du ikke stævne Best Doctors eller tredjeparter så som lægefaglige eksperter eller andre tjenesteudbydere, der ejes af eller på anden måde står i forbindelse med Best Doctors.

Du må heller ikke bruge nogen lægefaglig information fra Best Doctors eller tredjeparter, så som lægefaglige eksperter eller andre tjenesteudbydere, der ejes af eller på anden måde står i forbindelse med Best Doctors i forbindelse med retskrav eller forvaltningsretlige forlig eller retstvister. Du har forstået og giver samtykke til at Best Doctors ikke kan bede en tredjepart som lægefaglig ekspert eller tjenesteudbyder om at erlægge Serviceydelserne, hvis du har verserende retstvister.

 1. Best Doctors er ikke din behandlende læge: Du har forstået og giver samtykke til, at hverken Best Doctors eller en tredjepart, som Best Doctors arbejder sammen med for at levere Serviceydelserne, er din behandlende læge; ej heller etableres der et læge-patient forhold, når du engagerer Best Doctors til at levere Serviceydelserne.

 2. Ingen akut lægehjælp: Best Doctors yder ingen akut lægehjælp. Hvis du har brug for akut lægehjælp, eller hvis der er risiko for, at du kan gøre skade på dig selv eller andre, eller hvis der på nogen måde hersker tvivl om udvalget af eller hensigtsmæssig behandling, skal du personligt opsøge lægefagligt kvalificeret sundhedspersonale (som for eksempel din egen behandlende læge eller en skadestue).

 3. Konsultér din behandlende læge: Du bør til enhver tid indhente specifik rådgivning fra din behandlende læge. Du bør diskutere enhver information, som du har modtaget fra Best Doctors, med din behandlende læge som hjælp til at sørge for, at du får den bedst mulige lægefaglige behandling. Best Doctors påtager sig intet ansvar og hæfter ikke for nogen som helst fremstilling, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, angående virkningen, hensigtsmæssigheden eller egnetheden af en behandling.

 4. Ansvarsfraskrivelse for rapporter: Indholdet i de rapporter, som Best Doctors leverer, skal hverken anses for at være altomfattende eller for at erstatte diagnose, behandling og vurdering af din helbredstilstand af din behandlende læge. Den afsluttende rapport (som indeholder resultatet af Serviceydelserne) supplerer de informationer, som du har fået angående din sygdom.

 5. Rapportkopier til din behandlende læge: Best Doctors sender udelukkende kopier af de rapporter, som Best Doctors leverer i forbindelse med vore Serviceydelser og/eller brugen af InterConsultation-ydelsen, herunder specifikt til den behandlende læge, som du har angivet, hvis du har autoriseret Best Doctors til at gøre det. Vi anbefaler imidlertid stærkt, at den afsluttende rapport (som indeholder resultatet af Serviceydelserne) videregives til din behandlende læge, så disse resultater kan blive diskuteret, og du dermed kan få det bedst mulige udbytte af Serviceydelserne.

 6. Ingen rapportændringer: Best Doctors vil under ingen omstændigheder ændre indholdet af en rapport eller en Serviceydelse.

 7. Ansvarsfraskrivelse: Best Doctors hæfter ikke for personskade, indkomsttab eller nogen direkte eller indirekte følgeskader eller andre former for skade i forbindelse med eller i henhold til denne aftale.

I henhold til loven kan der være gældende rettigheder og retsmidler for dig i forbindelse med Serviceydelserne, som ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres. Best Doctors udelukker i det omfang, som loven tillader det, alle andre betingelser og garantier, som sædvaner, love og statutter indebærer. Hæftelse, der i henhold til loven ikke kan udelukkes, begrænses som følger: Genlevering eller betaling af omkostninger for genlevering af Ydelserne; eller reparation, udskiftning eller betaling af omkostningerne for reparation eller udskiftning.

Du holder os og vore direktører, agenter og ansatte samt alle læger og lægefaglige institutioner, der som tredjeparter assisterer Best Doctors i leveringen af Serviceydelser, uigenkaldelig skadesløs for enhver form for hæftelse, erstatningskrav eller søgsmål, som rejses eller påbegyndes imod os og for ethvert ansvar, tab, skade eller udgift, som opstår for os, eller som vi påføres ved dit brud på disse Vilkår og Betingelser eller som resultat af din brug af Serviceydelserne.

Du fritager Best Doctors og alle læger og lægefaglige institutioner, der som tredjeparter assisterer Best Doctors, samt Best Doctors' Kunde, som har berettiget dig til at gøre brug af Serviceydelserne, for ethvert ansvar for de beslutninger, som du tager, der er baseret på den lægefaglige information i en rapport eller den leverede information, og du bekræfter udtrykkeligt, at du alene er ansvarlig for de nævnte beslutninger.

Du bekræfter hermed, at Best Doctors gerne må give informationer om behandlinger eller medicinering, som finansielt ikke dækkes af det offentlige sundhedssystem i det land, hvor du bor, og muligvis ikke dækkes af nogen af dine forsikringspolicer, eller ikke dækkes af din arbejdsgiver og ikke refunderes af Best Doctors.

De oplysninger, som du modtager, modtager du i informationsøjemed, og de kan ikke bruges til at fastslå støtteberettigelse til nogen behandling eller til forsikringsdækning herfor.

Du giver samtykke til og accepterer, at Best Doctors og Best Doctors' Kunde, som har berettiget dig til at gøre brug af serviceydelserne, ikke påtager sig noget ansvar for den lægefaglige information i en rapport eller for leveret information, når disse Serviceydelser leveres på basis af disse Vilkår og Betingelser.

 1. Indhentning af sygejournal: For nogle af vore ydelser vil vi med dit samtykke bede din behandlende læge om din sygejournal. Vi kan gøre brug af en tredjepart (som kurertjeneste, herunder DHL, UPS, TNT) hertil. Denne tredjepart vil hente og transportere de personlige data imellem os i lukkede konvolutter. Vi vil dog også sende dine personlige data pr. mail og/eller andre krypterede elektroniske/digitale medier.

 2. Optagelse af samtaler: Best Doctors vil optage de samtaler, der føres med dig. Det gør vi for at kunne lytte til samtalerne igen og på denne måde forbedre kvaliteten af vore Serviceydelser. Vi laver også optagelser for at få en mundtlig autorisering, når dette er nødvendigt eller nemmere end at opnå en skriftlig autorisering. Derfor bedes du lade os vide, hvis du ikke ønsker, at dine samtaler med os optages og bruges til sådanne formål.

 3. Digital signaturservice: Best Doctors tilbyder dig muligheden for at underskrive de relevante blanketter (Autorisering) ved hjælp af elektronisk signatur. Sådanne signaturer er bindende på samme måde som underskrifter, skrevet med hånden. På denne måde kan vi fremskynde vore Serviceydelser, fordi du kan underskrive dokumenter, så snart du modtager dem pr. e-mail. Derudover beskytter vi miljøet ved at spare papir og transport.

 4. Forespørgsler på andres vegne: Dette gælder, hvis den person, der anmoder om Serviceydelsen, ikke er den person, der modtager ydelsen. For eksempel, hvis personen, der anmoder om Serviceydelsen, gør det til fordel for sit barn. Best Doctors vil hverken acceptere eller modtage information fra en person, der anmoder om Serviceydelser på tredjemands vegne, hvis der ikke fremlægges bevis for værgemål, juridisk befuldmægtigelse og/eller kan opnås omgående autorisering fra tredjemand. En sådan omgående autorisering skal også bekræfte, at tredjemanden er blevet behørigt orienteret om disse Vilkår og Betingelser samt Best Doctors' Databeskyttelsespolitik. Endvidere skal autoriseringen bekræfte, at Best Doctors er autoriseret til at benytte tredjemands personlige data og sende sådanne data ud af det land, hvor tredjemand har bopæl, herunder til lande, som ikke giver den samme databeskyttelse af personlige data, som der gives i det land, hvor tredjemand har bopæl, som for eksempel USA.

 5. Mindreåriges brug af Serviceydelser: Personer under 18 år har ikke tilladelse til at anmode om Serviceydelser fra Best Doctors. En forælder eller værge skal sende forespørgslen på deres vegne. Hvis personen, der modtager ydelsen, er over 16 år, har vi også brug for hans/hendes samtykke til at ville gøre brug af Serviceydelserne.

 6. Ændringer af Vilkår og Betingelser: Best Doctors kan ændre disse Vilkår og Betingelser, vor Databeskyttelses- og Cookie-politik, der gælder for vore Serviceydelser og hjemmeside, når vi finder det nødvendigt. Du bedes regelmæssigt tjekke, om der er blevet lavet ændringer.

Hvis du fortsætter med at gøre brug af vore Serviceydelser, går vi ud fra, at du til enhver tid anerkender Vilkår og Betingelser, Databeskyttelses- og Cookie-politikken og andre eventuelle politikker, der er tilgængelige for dig. Det er dit ansvar regelmæssigt at kontrollere, om betingelserne har ændret sig. Hvis der er ændringer, som du ikke kan acceptere, skal du omgående ophøre med at bruge Serviceydelserne. Best Doctors' Vilkår og Betingelser, Databeskyttelses- og Cookie-politik kan findes på vores hjemmeside: www.askbestdoctors.com.

 1. Anvendelig lov og værneting: Du giver samtykke til, at enhver tvist i forbindelse med vore Vilkår og Betingelser, vor Databeskyttelsespolitik eller enhver anden kontrakt, som vi har med dig, er underlagt lovgivningen i det land, hvor Best Doctors' ovennævnte enhed befinder sig, og du giver også samtykke til at indbringe tvisten for Domstolen i dette land.

Afsnit 4. Fortrolighedspolitik

 1. Teladoc Health International S.A. ("Teladoc" eller "Vi" eller "Os" eller "Vores") respekterer din ret til fortrolighed og anerkender betydningen af at beskytte dine personoplysninger.

 2. Denne fortrolighedspolitik giver dig oplysninger om behandlingen af de personoplysninger, som du giver os, når du bruger vores ydelser.

 3. Lovgrundlaget og formålene med behandling af personoplysninger

For at vi kan levere vores ydelser til dig, vil vi behandle dine personoplysninger, herunder dine medicinske oplysninger, til de formål, der er nævnt nedenfor. Lovgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er følgende (det er muligvis ikke alle, der gælder, det afhænger af omstændighederne): Forsikringspolicen (kontrakten) mellem dig og dit forsikringsselskab; ansættelsesaftalen med din arbejdsgiver; din aftale med disse vilkår og betingelser og fortrolighedspolitik; dit udtrykkelige samtykke i bestemte situationer; og under visse omstændigheder vil vi behandle dine personoplysninger, hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det.

Formålene med at behandle dine personoplysninger er at:

 • Give dig de ønskede ydelser (disse omfatter interaktion via telefon, e-mail og andre kommunikationskanaler, hvis disse er forestående)
 • Samarbejde med dig om de ydelser, du er berettiget til på basis af din forsikringspolice eller din relation med din arbejdsgiver, eller fordi du har brugt vores ydelser før
 • Udføre administrative handlinger i forbindelse med disse ydelser
 • Tjekke kvaliteten og din tilfredshed med de ydelser, der er ydet
 • Håndtere klager
 • Indhente udtalelser til markedsføringsformål
 1. Indhentning af personoplysninger

Vi indhenter personoplysninger direkte fra dig og i visse tilfælde fra andre, som du har givet bemyndigelse til at give os personlige oplysninger om dig eller er bemyndigede til at gøre det på anden vis.

Vi indhenter følgende type oplysninger skriftligt, mundtligt og gennem dokumenter, vi får leveret:

 • Dine kontaktoplysninger eller andre personlige oplysninger, som omfatter dit fornavn, efternavn, køn, e-mail, adresse, telefon, fødselsdato og policenummer

 • Kopier af juridisk gyldige ID-dokumenter, så vi kan forsikre os om, at vi yder vores ydelser til den rette person. Disse dokumenter indeholder normalt fornavn, efternavn, billede, underskrift, en unik identifikator, fødested og fødselsdato

 • De samme personoplysninger, der er nævnt ovenfor, for eventuelle bemyndigede repræsentanter eller værger, der handler på dine vegne

 • Oplysninger om dit helbred, som de videregives til os af dig (de kan videregives mundtligt, skriftligt og via denne formular) eller er indhentet af os fra dine behandlende læger og lignende efter bemyndigelse af dig eller givet os af en person, der repræsenterer dig

 • Navn og kontaktoplysninger af din behandlende læge, hvis du har en sådan, og

 • Navn og kontaktoplysninger på den organisation, som du er medlem af, og som giver dig adgang til vores ydelser som f.eks. dit forsikringsselskab eller din arbejdsgiver

 1. Indhentning af journaler: I forbindelse med nogle af vores ydelser tilbyder vi på dine vegne at indhente dine medicinske journaler fra dine behandlende læger som en venlighed over for dig og med dit udtrykkelige samtykke på en separat formular.

Når vi kontakter dine behandlende læger på dine vegne, tilbyder vi dem forskellige sikre måder, hvorpå de kan sende dine medicinske journaler til os såsom sikker e-mail og eller sharefile. Det er dog ikke alle hospitaler, der vil eller kan sende journaler over disse elektroniske midler.

I tilfælde af at du (stadig) bemyndiger os til at indhente dine medicinske journaler, accepterer du, at vi bruger enten DHL, TNT, UPS og/eller MRW (og deres samarbejdende virksomheder) til at transportere dem mellem dine behandlende læger og os.

Vi er dog ikke ansvarlige for evt. fejl og/eller undladelser fra dine behandlende læger og/eller tredjepartskurerer som f.eks. DHL, TNT, UPS og MRW og/eller deres samarbejdende virksomheder i forberedelsen og/eller afsendelsen af dine medicinske journaler til os.

 1. Stemmeoptagelse: Best Doctors optager de samtaler, vi har med dig, med henblik på at forbedre kvaliteten af vores ydelser ved at lytte til dem igen og træne vores personale i sådanne opkald. Et andet formål er at optage en mundtlig tilladelse, hvor det er nødvendigt eller mere praktisk end en skriftlig tilladelse.

 2. Internationale dataoverførsler

Vedrørende vores ydelser: Dine personlige oplysninger behandles af Teladoc Health International, S.A., som har kontaktadresse på Paseo de la Castellana 79, 7^th^ floor, 28046 Madrid, Spanien, og telefonnummer 00 34 932540010. Teladoc Health International S.A. overfører dine personoplysninger til Best Doctors Inc., som er hjemmehørende i USA på adressen 125 Summer Street, 10th Floor, Suite 1000, Boston, MA 02110, USA og har telefonnummer 001 866 904 0910.

Denne overførsel sker i henhold til standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Den Europæiske Union, og som kræver, at de involverede virksomheder, dvs. Teladoc Health International S.A. og Best Doctors Inc., beskytter dine personoplysninger i henhold til EU's standarder. Du kan kontakte os og få udleveret en kopi af disse kontraktlige forpligtelser.

Best Doctors Inc.'s rolle i serviceprocessen er at bruge deres store erfaring med at søge efter og udpege en relevant tredjepart, medicinsk ekspert til dit tilfælde. Når det er sket, overfører Best Doctors dine personlige oplysninger til den uafhængige tredjepartsekspert.

Disse overførsler af personoplysninger til USA og herefter til et sted i USA er nødvendige for, at Best Doctors kan yde dig sine ydelser.

 1. Databeskyttelsesansvarlig og databeskyttelsesmyndigheder

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige og stille denne spørgsmål, du måtte have, om databeskyttelse på e-mail-adressen: lopd@teladochealth.com.

Du kan når som helst indgive en klage til den spanske tilsynsmyndighed (www.agpd.es) eller til dine lokale myndigheder, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder databeskyttelsesbestemmelserne.

 1. Dine rettigheder

Teladoc Health International S.A. og Best Doctors Inc. er begge dataansvarlige i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan udøve dine rettigheder til at få adgang til, rette og slette, begrænse behandlingen, og du kan trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger af os tilbage eller anmode om at få overført dine personoplysninger. Du kan også gøre dette ved at skrive til enten:

Paseo de la Castellana 79, 7^th^ floor, 28046 Madrid, Spain, eller på e-mail-adressen: lopd@teladochealth.com.

eller

Best Doctors Inc. på 125 Summer Street, 10th Floor, Suite 1000, Boston, MA 02110, USA, telefonnummer 001 866 904 0910 eller på e-mail-adressen: arco@bestdoctors.com.

 1. Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i 10 år i USA.

I denne periode holder vi din sag åben i 1 år, efter at vi har sendt dig den endelige rapport, fordi vores medlemmer ofte har yderligere spørgsmål. Derefter vil vi begrænse adgangen til dine sagsmapper, så de kun kan behandles, hvis vi er nødt til at forsvare os mod klager og eller retssager, eller hvis vi skulle være forpligtede til at behandle dem på grund af en juridisk forpligtelse.

 1. Datakvalitet og -sikkerhed

Vi er forpligtede til at beskytte dine personlige oplysninger, og vi sikrer fuld overholdelse af forpligtelserne til vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed over for behandlingssystemer og ydelser og ved at vedtage relevante tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte de personlige oplysninger, du giver os, over for enhver uautoriseret eller ulovlig anvendelse og mod utilsigtet tab, skade eller ødelæggelse. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • At uddanne personale i databeskyttelse

 • At bortskaffe personoplysninger på en sikker måde

 • At sørge for den fysiske sikkerhed på de lokaliteter, hvor personlige informationer behandles

 • At underskrive fortrolighedsaftaler med personale, udbydere og klienter

 • At anvende effektiv adgangskodebeskyttelse ved adgang til behandlingssystemer

 • At pseudonymisere og kryptere kommunikationsmidler, der indeholder personfølsomme oplysninger

 • At implementere en katastrofegendannelsesplan, der omfatter sikkerhedskopier af persondata med henblik på at gendanne tilgængeligheden og adgangen til persondata rettidigt i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse og

 • At foretage regelmæssige datasikkerhedsrevisioner, så man regelmæssigt kan teste, vurdere og evaluere effektiviteten af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal sikre databehandlingen, så man kan opdage fejl og implementere forbedringer

 • At sikre, at bemyndigede personer, der har adgang til personoplysninger, kun behandler dem i henhold til vores instruktioner, medmindre han eller hun er forpligtet til at gøre det ifølge EU's eller dets medlemsstaters love.

Fortrolighedspolitik opdateret december 2019